Discussion:
DNA kan niet uit zichzelf ontstaan.
(te oud om op te antwoorden)
E.N.
2004-12-30 14:44:43 UTC
Permalink
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html

Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.

<citaat>
DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE

Prof. Dr. Willem den Otter

Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik denk
dat op dit moment de opbouw van het DNA het sterkste argument vormt tegen
evolutie. Ik volg hierbij de volgende gedachtegang:

Alle erfelijke eigenschappen liggen gecodeerd in DNA. Anders gezegd : het
DNA in een cel zorgt er voor dat een mens, een dier of een plant kan groeien
uit een cel, meestal een bevruchte eicel. De letters van deze code worden
gevormd door de bouwstenen die men basen noemt. Deze basen heten Guanine
(G), Adenine (A), Cytosine (C) en Thymine (T). Er wordt dus gebruik gemaakt
van een alfabet van maar 4 letters. Deze letters worden alleen gebruikt voor
het maken van 3-letter woordjes . Als we zo'n woordje even aangeven met
1-2-3 , dan zijn er voor 1 vier mogelijkheden, namelijk G, C, A, en T. Dit
geldt ook voor 2 en 3. Het hele taaltje heeft dus slechts 4 x 4 x 4 = 64
verschillende woordjes. Dit is overigens voldoende want deze 64 woordjes
duiden aminozuren aan; en er zijn slechts ruim 20 verschillende aminozuren,
zodat 64 woordjes meer dan voldoende is. Deze aminozuren zijn op hun beurt
weer de bouwstenen van de eiwitten waaruit ons lichaam is opgebouwd. Een
reeks basen zoals AAT-GAC-TAG-GGC- vormt dus in dit geval 4 woordjes die
coderen voor 4 achter elkaar liggende aminozuren; dat is het beginnetje van
een eiwitmolecuul. Hoe die vertaling van woordjes naar aminozuren en
eiwitmoleculen precies gaat , is voor dit betoog niet belangrijk.

De mens heeft 3 miljard basen in het DNA. Die moeten precies in de goede
volgorde liggen. Een foutje in slechts één op de 3 miljard basen kan tot een
erfelijke ziekte leiden, zoals bloederziekte, kleurenblindheid, zenuw- en
spierziekten. Veel andere foutjes worden echter getolereerd. Biologie leert
dus dat menselijk DNA 3 miljard basen keurig op een rijtje moet hebben.
Evolutie beweert dat dit alles door toeval ontstaan is (ik heb het dus
over wat John Jacobs een “materialistische atheïstische” evolutietheorie
noemt ). We zouden de basen kunnen
nummeren van 1 tot drie miljard. Die zouden door toeval allemaal goed komen
te liggen. Dat betekent voor base nummer 1 een kans van 1 op 4 , want er
zijn 4 verschillende basen , die ieder toevallig op de eerste plaats zouden
kunnen komen. Dit zelfde geldt voor alle basen tm de 3 miljardste. Het
aantal basen-reeksen dat door toeval zou kunnen ontstaan neemt schrikbarend
snel toe. Probeer het maar eens met 6 basen. Nu zijn er al 4 x 4 x 4 x 4 x 4
x 4 = 4096 combinaties mogelijk.Slechts een hiervan zou de juiste zijn.
Voor het genoom van een mens zou de kans dat de goede reeks van 3 miljard
basen door toeval op een rijtje terecht komt een kans maken van 1 op de 4
tot de macht 3 miljard.( ) Dat is een getal met
ongeveer 2 miljard nullen. Die kans is zo klein dat het onvoorstelbaar is.
Ik zal proberen duidelijk te maken waarom dit onvoorstelbaar is. Ik denk dat
het enigszins duidelijk te maken is met ruimtelijke voorbeelden :
Laten we beginnen deze kans te vergelijken met de kans om de bekende speld
in een hooiberg te vinden. Laten we een speld zoeken van 1 mm3 in een
hooiberg van 10 bij 10 bij 10 meter. Die hooiberg is 10 000 x 10 000 x 10
000 maal groter dan die speld. Om precies te zijn : hij is 10 tot de macht
12 maal groter.( ) Oftewel , die hooiberg is een miljoen x
een miljoen maal groter dan die speld. Nu we er over nadenken wordt het
duidelijk dat het verstandig is om geen speld in een hooiberg te gaan
zoeken! Maar dit gaat nog maar over een getal met 12 nullen! We moeten
nadenken over een getal met 2 miljard nullen!
Zo kan je ook uitrekenen hoe groot de kans is om een speld van 1 mm3 te
vinden in een ruimte zo groot als de aardbol. De aardbol blijkt ongeveer 10
tot de macht 36 maal ( ) zo groot als onze speldeknop. Iedereen zal
begrijpen dat het geen enkele zin heeft om zo'n speldeknop op aarde of
ergens in de aardbol tezoeken. Aan de andere kant: 36 nullen is niets
vergeleken met 2 miljard nullen.
Laten we nog iets groters bedenken. Licht verspreidt zich vanuit 1 punt in
alle richtingen met een snelheid van 300.000 km per seconden. In een jaar
wordt dat dus een fabelachtig grote lichtbol. Wat rekenwerk levert op dat
zo'n lichtjaar-bol ongeveer 10 tot de macht 56 mm3 bevat.( ) Deze
gigantisch bol heeft een omvang in mm3 die slechts 56 nullen vergt. Dit is
nog steeds niets vergeleken met 2 miljard nullen. Het is duidelijk dat de
kans dat DNA door toeval ontstaat onvoorstelbaar klein is.
Het lijkt me duidelijk dat een correct DNA-molecuul niet door toeval kan
ontstaan.
Laten we eens even veronderstellen dat er toch langs deze weg een cel te
voorschijn komt en dat daaruit een man groeit. Waar komt dan een vrouw
vandaan die bij hem past? Het evolutionistische antwoord zou kunnen zijn :
de vrouw komt uit de man (bijvoorbeeld door verlies van een Y-chromosoom en
duplicatie van een X-chromosoom). Maar hoe kan die man bestaan en zich
voortplanten zo lang er nog geen vrouw is?
Er zijn natuurlijk nog heel wat andere problemen. Een mens kan alleen leven
wanneer er voldoende planten en dieren beschikbaar zijn. Een mens heeft
zuurstof ,water en voedsel nodig. De temperatuur moet zeer nauwkeurig
geregeld worden. Hoe kan het dat deze zaken allemaal keurig door toeval op
het juiste moment aanwezig zijn?

U zult zich afvragen waarom dit DNA-molecuul-als-bezwaar-tegen-evolutiezo
belangrijk is. Het antwoord is dat DNA essentieel is voor het ontstaan van
leven; de hele complexiteit van ons biologische bestaan wordt aangestuurd
door dit molecuul. De problemen die een materialistische atheïstische
evolutietheorie heeft om dit molecuul te verklaren duidelijk.

Natuurlijk ken ik nogal wat argumenten die tegen de geschetste gedachtengang
ingebracht worden. Het lijkt me goed enkele de revue te laten passeren:
-Argument: Evolutie is wel degelijk mogelijk, want in een paar miljard jaar
kan alles wel ontstaan. Mijn antwoord is, dat een paar miljard jaar te kort
is. Want een miljard jaar heeft slecht ongeveer 3 x 10 tot de macht14
seconden.( ) Dat is veel te weinig om door toeval iets te laten
ontstaan waarvan de kans ongeveer is 1 op een getal met 2 miljard nullen.
-Argument : Er is niet alleen puur toeval; er bestaan ordenende principes of
bepaalde stappen in de vorming van zo'n molecuul . Antwoord: Waar zijn dan
die ordenende principes die ervoor zorgen dat het eerste DNA netjes wordt
gevormd ?
-Argument: Er hoeft waarschijnlijk veel minder DNA door toeval gemaakt
worden, want heel veel stukken DNA worden vele malen gekopieerd. Antwoord :
Dat is wel zo, maar dat lost het probleem niet op. Stel je maar eens voor
dat elk stuk DNA wel 1000 x voorkomt; dat zou betekenen dat niet 100% van
het DNA door toeval gemaakt moet worden, maar 0,1%. Er moeten dan niet 3
miljard basen door toeval op een rij gemaakt worden, maar 3 miljoen. De kans
dat zoiets door toeval gebeurt is ongeveer 1 op een getal met ongeveer een
miljoen nullen. Ook dit is niet realistisch.
-Argument: Er zijn 64 3-letter woordjes voor ca 20 aminozuren. Er zijn
dus aminozuren die door meer dan 1 3-letter woordje worden benoemd. De
toevals-kans voor een correct DNA wordt dus aanzienlijk groter. Daarvoor
moet je corrigeren. Antwoord: Dat klopt. Maar een simpele berekening toont
ook hier aan dat dit geen realistische kans biedt voor de toevallig correcte
vorming van DNA.
-Argument: Leven begon niet met menselijk DNA maar bijvoorbeeld met DNA van
een bacterie. Dat DNA is veel kleiner. De kans op de toevallige vorming van
dit bacterie DNA is gigantisch veel groter dan van menselijk DNA. Antwoord:
Accoord. Maar de kans is nog steeds onrealistisch klein

Zo lang het DNA binnen evolutionistisch denken door toeval moet ontstaan, is
dit mijns inziens het hardste argument tegen evolutie. Darwin echter ging
uit van één of meer door God geschapen levensvormen. Deze aanname van Darwin
is met het bovenstaande bevestigd. Miller's theorie over het ontstaan van
leven uit abiotisch materiaal, is hiermee wel ontkracht!

Darwin schreef zijn boek in 1859. Sindsdien is de evolutietheorie niet meer
weg te denken uit de biologie. Maar de argumenten tegen de evolutie theorie
lijken mij vele malen sterker dan de argumenten voor de evolutietheorie.
Nu ik vaststel dat de evolutietheorie het DNA niet kan verklaren, zal
het voor iedere lezer duidelijk zijn , dat ook creationisme (opgevat als
alternatieve natuurwetenschap) het mechanisme van het ontstaan van dit
molecuul op geen enkele manier kan verklaren. Ik ben dus geen evolutionist
en ook geen creationist. Ik kan me heel goed voorstellen dat een onderzoeker
nadenkt over mechanismen die het ontstaan van DNA kunnen verklaren. Maar ik
denk dat de conclusie nu nog altijd is : er bestaat geen zinnige en
onderzoekbare hypothese voor het ontstaan van DNA. Ik kan ook niet inzien
waarom een wetenschappelijk onderzoeker perse een hypothese moet hebben ter
verklaring van het ontstaan van het DNA . Ik denk dat we alleen kunnen
zeggen “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en
goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het
verstand doorzien…..” (Romeinen 1:20). Maar dan hebben wij de gebieden van
natuurwetenschappen, evolutionisme en creationisme verlaten.


10 tot de macht 12 = 1.000.000.000.000.
10 tot de macht 14 = 100.000.000.000.000
10 tot de macht 36 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
10 tot de macht zes en vijftig =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
4 tot de macht 3 miljard = getal met 2 miljard nullen
ace
2004-12-30 15:05:07 UTC
Permalink
Post by E.N.
Accoord. Maar de kans is nog steeds onrealistisch klein
maar god is wel realistisch.........lol
E.N.
2004-12-30 16:36:49 UTC
Permalink
Post by ace
Post by E.N.
dit bacterie DNA is gigantisch veel groter dan van menselijk DNA.
Accoord. Maar de kans is nog steeds onrealistisch klein
maar god is wel realistisch.........lol
Idd. Als empirische observatie op aarde altijd tot de conclusie leidt dat
"leven uit leven" ontstaat plus dat buitennormale organisatie (dus niet de
orde die entropie 'nastreeft') *altijd* het gevolg is van een intelligentie
kunnen we concluderen dat God bestaat.
De vraag die dan altijd wordt gesteld daarop, "hoe is God dan ontstaan?".
Het antwoord: "Alle materie heeft een begin gehad. God is geen materie (net
als energie ook geen begin had of hoeft te hebben)".
Christopher Ranschaert
2004-12-30 15:12:30 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een
staaltje
Post by E.N.
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
<citaat>
DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE
Prof. Dr. Willem den Otter
<Snip>

Zo denkt DEZE wetenschapper er dus over. En velen delen zijn mening
echter niet.

Daar komt tegenover, het volgende:

http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html

Ik heb een deja-vu dat dit in het verleden al behandeld is.
Waarom verwondert me dat niet?

Met vriendelijke groet,

Christopher.
Maarten D. de Jong
2004-12-30 15:14:05 UTC
Permalink
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!


Maarten
Christopher Ranschaert
2004-12-30 15:22:12 UTC
Permalink
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
Maarten
Ei had zijn link in het verleden gepost, en toen werd er ook naar
verwezen :-)

Met vriendelijke groet,

Christopher.
E.N.
2004-12-30 23:02:08 UTC
Permalink
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
TalkOrigins quoten. Erg leuk

(Darwins autobiografie)
"When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an
intelligent mind in some degree analogous to that of a man; and I deserve to
be called a Theist"
http://www.talkorigins.org/faqs/icr-whoppers.htmlDarwinquote: On his evidence of existing Simian/Homo sapiens phylogeny: "But
we must not fall into the error of supposing that the early progenitors of
the whole simian stock, including man, was identical with, or even closely
resembling, any ape or monkey." Charles Darwin, The Descent of Man, Chapter
4 -- On the Affinities and Geneology of Man.
On his evidence for the past evolutionary descent of human beings: "With
respect to the absence of fossil remains serving to connect man with his
ape-like progenitors, no one will lay much stress on this fact . . ." Then
he reiterated his excuse, found throughout his writings, for the lack of any
evidence for evolution in his Origin, i.e., we haven't looked hard enough:
"[T]hose regions which are the most likely to afford remains connecting man
with some extinct apelike creature have not as yet been searched by
geologists."

Thus Darwin admitted that, at least in his time, he had not one utter piece
of evidence for man's evolution.


Professor G.A. Kerkut, an evolutionist, states, ".there is the theory that
all living forms in the world have arisen from a single source which itself
came from an inorganic form. This theory can be called the 'General theory
of evolution' and the evidence that supports it is not sufficiently strong
to allow us to consider it as anything more than a working hypothesis.
Post by Maarten D. de Jong
Maarten
Christopher Ranschaert
2004-12-31 00:01:30 UTC
Permalink
Post by E.N.
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
TalkOrigins quoten. Erg leuk
Tiens tiens.. We komen in de buurt van FUTs :-)
Koen, welk nummer plakken we hierop? (Verandering van onderwerp)
Dat was FUT 5 zeker?

Met vriendelijke groet,

Christopher.
E.N.
2004-12-31 08:04:45 UTC
Permalink
Post by Christopher Ranschaert
Post by E.N.
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
TalkOrigins quoten. Erg leuk
Tiens tiens.. We komen in de buurt van FUTs :-)
Koen, welk nummer plakken we hierop? (Verandering van onderwerp)
Je bedoelt dat Maarten D Jong *verandert* van onderwerp! Idd.
Terwijl ik me aan het thema houdt, door een citaat van Darwin naar de 'first
cause' doe. Heb je uberhaupt wel gelezen wat ik schreef? Blijkbaar niet.
Post by Christopher Ranschaert
Dat was FUT 5 zeker?
Met vriendelijke groet,
Christopher.
E.N.
2004-12-31 08:07:39 UTC
Permalink
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
Onze *eigen* lectuur wordt aangehaald :)

FOUT antwoord van TalkOrigins.
The calculation of odds assumes that the protein molecule formed by chance.
However, biochemistry is not chance, making the calculated odds meaningless.
Biochemistry produces complex products, and the products themselves interact
in complex ways.

Chemie is idd niet een kansberekening, wanneer we bijvoorbeeld waterstof in
contact brengen met zuurstof en hitte toevoegen is het effect *bekend*, geen
kansberekening dus!

Maar er is GEEN ENKELE CHEMISCHE REACTIE die ertoe leidt dat DNA zich vormt.
Wat kunnen die mensen van talkorigins toch zwammen!
Post by Maarten D. de Jong
Maarten
Christopher Ranschaert
2004-12-31 09:21:58 UTC
Permalink
Post by E.N.
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
Onze *eigen* lectuur wordt aangehaald :)
FOUT antwoord van TalkOrigins.
The calculation of odds assumes that the protein molecule formed by
chance. However, biochemistry is not chance, making the calculated odds
meaningless. Biochemistry produces complex products, and the products
themselves interact in complex ways.
Chemie is idd niet een kansberekening, wanneer we bijvoorbeeld waterstof
in contact brengen met zuurstof en hitte toevoegen is het effect *bekend*,
geen kansberekening dus!
Als je een reactie tussen waterstof en zuurstof al complex vind, dan vraag
ik me af wat je vindt van koolstofkettingen, benzeenringen, TNT,
verschillende silica, etc, en de daarbij horende reacties, met onderlinge
interactie. Kan je die ook zo in 1-2-3 voorspellen?

Ik kan je al 1 hint geven. TNT zal in vele gevallen *BOEM* zeggen zodat de
andere elementen wegvliegen ;)
Post by E.N.
Maar er is GEEN ENKELE CHEMISCHE REACTIE die ertoe leidt dat DNA zich
vormt. Wat kunnen die mensen van talkorigins toch zwammen!
Er is inderdaad geen enkele chemische reactie die uit al zijn
basiscomponenten een volledige DNA string vormt.
Waar wordt dat door de evolutietheorie dan beweerd, behalve door jullie
zelf?
En waarom vergeet je weer rekening te houden met het begrip "natuurlijke
selectie" ?

Met vriendelijke groet,

Christopher
E.N.
2005-01-01 21:56:27 UTC
Permalink
Post by Christopher Ranschaert
Post by E.N.
Post by Maarten D. de Jong
Post by Christopher Ranschaert
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ha, eindelijk ook iemand die de Index to Creationist Claims gebruikt!
Onze *eigen* lectuur wordt aangehaald :)
FOUT antwoord van TalkOrigins.
The calculation of odds assumes that the protein molecule formed by
chance. However, biochemistry is not chance, making the calculated odds
meaningless. Biochemistry produces complex products, and the products
themselves interact in complex ways.
Chemie is idd niet een kansberekening, wanneer we bijvoorbeeld waterstof
in contact brengen met zuurstof en hitte toevoegen is het effect *bekend*,
geen kansberekening dus!
Als je een reactie tussen waterstof en zuurstof al complex vind, dan vraag
ik me af wat je vindt van koolstofkettingen, benzeenringen, TNT,
verschillende silica, etc, en de daarbij horende reacties, met onderlinge
interactie. Kan je die ook zo in 1-2-3 voorspellen?
Ik kan je al 1 hint geven. TNT zal in vele gevallen *BOEM* zeggen zodat de
andere elementen wegvliegen ;)
Post by E.N.
Maar er is GEEN ENKELE CHEMISCHE REACTIE die ertoe leidt dat DNA zich
vormt. Wat kunnen die mensen van talkorigins toch zwammen!
Er is inderdaad geen enkele chemische reactie die uit al zijn
basiscomponenten een volledige DNA string vormt.
Waar wordt dat door de evolutietheorie dan beweerd, behalve door jullie
zelf?
Goed zo! Welkom in de discussie hoe abiogenese heeft plaatsgevonden. Daar
wordt dit precies besproken. Ook Huxley een evo-fanaat, spreekt over dit
onderwerp.
evoStokpaardje: "Evolutie spreekt niet over het ontstaan van leven".
Antwoord: "Dat is onjuist. The Origin of Species, spreekt daar idd niet over
maar andere evolutiegeleerden doen dat -wel-".
Post by Christopher Ranschaert
En waarom vergeet je weer rekening te houden met het begrip "natuurlijke
selectie" ?
Omdat dit een vaag begrip is. NS is ook geen mechanisme dat verklaart hoe
leven is ontstaan. Dat weet je best.
Post by Christopher Ranschaert
Met vriendelijke groet,
Christopher
Christopher Ranschaert
2005-01-02 09:34:29 UTC
Permalink
Post by E.N.
Post by Christopher Ranschaert
Post by E.N.
Maar er is GEEN ENKELE CHEMISCHE REACTIE die ertoe leidt dat DNA
zich vormt. Wat kunnen die mensen van talkorigins toch zwammen!
Er is inderdaad geen enkele chemische reactie die uit al zijn
basiscomponenten een volledige DNA string vormt. Waar wordt dat
door de evolutietheorie dan beweerd, behalve door jullie zelf?
Goed zo! Welkom in de discussie hoe abiogenese heeft
plaatsgevonden. Daar wordt dit precies besproken. Ook Huxley een
evo-fanaat, spreekt over dit onderwerp.
Het is niet omdat een "evo-fanaat" spreekt over abiogenese, dat het
daarom een deel begint uit te maken van de evolutietheorie.
Zo hebben jullie in het verleden ook al verschillende
"wetenschappers", die niks met biologie/chemie etc te maken hadden,
en die dus ook niks over het onderwerp zelf onderzocht hebben, erbij
gesleurd, en hun uitspraken als deel van jullie "bewijsvoering"
tegen de evolutietheorie.
Het blijft me verbazen hoe jullie zulke kromme gedachtenkronkels
blijven demonstreren.

Verder wordt nn abiogenese ook niet gesproken over hoe uit een
oersoep een volledige DNA string ontstaat. Dat maak jij ervan. Dus
weer een verkeerde aanname van jouw kant en toont nog maar eens aan
dat je er (moedwillig?) niks van begrijpt.
Post by E.N.
evoStokpaardje: "Evolutie spreekt niet over het ontstaan van
leven".
Antwoord: "Dat is onjuist. The Origin of Species, spreekt daar
idd niet over maar andere evolutiegeleerden doen dat -wel-".
Evolutie gaat door zolang er leven is, hoe het ontstaan is maakt
niet uit voor de evolutietheorie.
Evolutiegeleerden die weten echter WEL het onderscheid te maken
tussen evolutietheorie en abiogenese. Ze gaan misschien hand in
hand samen maar het blijven 2 verschillende theorieën
Post by E.N.
Post by Christopher Ranschaert
En waarom vergeet je weer rekening te houden met het begrip
"natuurlijke selectie" ?
Omdat dit een vaag begrip is. NS is ook geen mechanisme dat
verklaart hoe leven is ontstaan. Dat weet je best.
Natuurlijke selectie is geen vaag begrip, en men beweert niet dat NS
verklaart of verantwoordelijk is voor het ontstaan van het leven. NS
heeft enkel te maken met het verdere verloop van het leven.
Het toont nog maar eens aan dat je het mechanisme (moedwillig?) niet
begrijpt.

Met vriendelijke groet,

Christopher.
Koen Robeys
2005-01-02 12:01:01 UTC
Permalink
Post by E.N.
Omdat dit een vaag begrip is. NS is ook geen mechanisme dat verklaart hoe
leven is ontstaan. Dat weet je best.
QUOTE

"En hoe zou jij dat kunnen *weten*, Ei, jij die hebt moeten toegeven dat je
niet eens begrijpt wat "natuurlijke selectie" betekent? Ja, als je het wèl
had geweten was er een kans dat je kon aantonen, of minstens proberen, dat
er een geloofselement inzit. Maar enerzijds naar het punt gebracht worden
waar je moet toegeven dat je dat niet eens weet, en anderzijds komen
orakelen dat het allemaal onwetenschappelijk is, dat ziet er echt een beetje
grappig uit, hoor!

:-)

Koen"

UNQUOTE

J. J. Lodder
2004-12-30 15:32:02 UTC
Permalink
Christopher Ranschaert <***@gmail.com> wrote:
[F'up to nl.religie]
Post by Christopher Ranschaert
Zo denkt DEZE wetenschapper er dus over. En velen delen zijn mening
echter niet.
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010.html
http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB010_2.html
Ik heb een deja-vu dat dit in het verleden al behandeld is.
Waarom verwondert me dat niet?
Die hovas werken gewoon hun wijken een voor een af.

nl.wetenschap is nu kenelijk weer aan de beurt voor een herhaling,

Jan
J. J. Lodder
2004-12-30 15:14:23 UTC
Permalink
Post by E.N.
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
[knip lap sleur en pleur]
Het is kennelijk weer wachtorentjestijd,
en een hova komt nooit alleen, nietwaar?

Je bent weer eens off-topic,
[F'up to nl.religie],

Jan
Bert
2004-12-30 15:57:13 UTC
Permalink
Post by E.N.
Prof. Dr. Willem den Otter
God bestaat niet en die professor den Otter ook niet.

Bert
E.N.
2004-12-30 17:14:11 UTC
Permalink
Post by Bert
Post by E.N.
Prof. Dr. Willem den Otter
God bestaat niet en die professor den Otter ook niet.
Jij ook niet...
Post by Bert
Bert
Bert
2004-12-30 19:35:35 UTC
Permalink
Post by E.N.
Post by Bert
Post by E.N.
Prof. Dr. Willem den Otter
God bestaat niet en die professor den Otter ook niet.
Jij ook niet...
Absoluut.
En vertel mij eens even waar deze prof. te vinden is?

Bert
E.N.
2004-12-31 08:14:40 UTC
Permalink
Post by Bert
Post by E.N.
Jij ook niet...
Absoluut.
En vertel mij eens even waar deze prof. te vinden is?
Jij denkt echt dat ik met fictieve mensen een verhaaltje dat nog klopt ook
over DNA?

"Willem Den Otter Department of Functional Morphology PO Box 80.157 3508 TD
Utrecht"

Je gaat nu best erg af...

Maar Goed, ik accepteer dat er agnosten zijn die zelfs bewijs willen zien
dat als iemand zegt dat zwaartekracht bestaat, of de stuiterbal die hij
gebruikte in het expiriment, wel echt was...
Post by Bert
Bert
MK
2004-12-31 09:55:08 UTC
Permalink
Post by E.N.
"Willem Den Otter Department of Functional Morphology PO Box 80.157
3508 TD Utrecht"
Je gaat nu best erg af...
Google ook...
--
If it isn't in Google, it doesn't exist.
E.N.
2004-12-31 10:32:05 UTC
Permalink
Post by MK
Post by E.N.
"Willem Den Otter Department of Functional Morphology PO Box 80.157
3508 TD Utrecht"
Je gaat nu best erg af...
Google ook...
--
If it isn't in Google, it doesn't exist.
Ten eerste staat het wel genoteerd in Google, ten tweede is het ZEER
onwetenschappelijk om met 'feiten' op te komen draven die in Google staan
geindexeerd

Jij gaat nu ook af :)

http://www.google.nl/search?hl=nl&safe=active&q=%22prof.+Willem+den+Otter%22+dna
Dennis VG / WarlocK
2004-12-30 16:33:30 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
--
wake up and face reality, realize there is no god.
wake up open your eyes,no paradise on the other side!
(Blutengel - No God) http://users.pandora.be/dvg
Zatoom
2004-12-30 16:58:38 UTC
Permalink
<knip>
Post by Dennis VG / WarlocK
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
eh die gaan wel samen.
er zijn alleen mensen die andere mensen tegen de haren instrijken, en
niet begrijpen dat op zo manier posten (zie E.N) verkeerd opgevat zal
worden.

een vraag teken ergens achter stellen is altijd goed.
Gr. Ed.
J. J. Lodder
2004-12-30 17:13:07 UTC
Permalink
Zatoom <zatoom.no-***@gmail.com> wrote:
[F'up to nl.religie]
Post by Zatoom
<knip>
Post by Dennis VG / WarlocK
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
eh die gaan wel samen.
er zijn alleen mensen die andere mensen tegen de haren instrijken, en
niet begrijpen dat op zo manier posten (zie E.N) verkeerd opgevat zal
worden.
E.N. begrijpt dat best, en doet het opzetttelijk.
Post by Zatoom
een vraag teken ergens achter stellen is altijd goed.
Niet als het de bekende weg betreft,

Jan
ejo
2004-12-30 17:06:14 UTC
Permalink
Post by Dennis VG / WarlocK
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
Wat is dit nu weer voor domme reactie, alsof je als wetenschapper niet
eens meer zou mogen geloven of zo.

De feiten zijn anders, vele uitstekende wetenschappers geloven wel
degelijk.

Blijkbaar is er niets fout mee om in een god te geloven en ook nog aan
wetenschappelijke voortuitgang mee te werken.

Goedgelovigheid heeft m.i. niets te maken met religie of wetenschap.

Je haalt een paar zaken door elkaar en wellicht onbedoeld beledig je
tegelijkertijd mensen die wel ergens in geloven.

Ejo
Dennis VG / WarlocK
2004-12-30 20:46:55 UTC
Permalink
Post by ejo
Post by Dennis VG / WarlocK
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
Wat is dit nu weer voor domme reactie, alsof je als wetenschapper niet
eens meer zou mogen geloven of zo.
De feiten zijn anders, vele uitstekende wetenschappers geloven wel
degelijk.
Ik "ken" een dokter die gelovig is en zegt dat Maria echt "onbevlekt" was.
Evenals de wederopstanding.
Als een dokter met zijn medische kennis dit durft te beweren, dan heb ik
toch mijn twijfels over zijn capaciteiten (ik kan niet direct iets anders
vinden)
En wetenschappers die in bijbelmirakels geloven, dat gaat er bij mij ook
niet in.
Post by ejo
Blijkbaar is er niets fout mee om in een god te geloven en ook nog aan
wetenschappelijke voortuitgang mee te werken.
Ik denk niet dat er wetenschappelijke vooruitgang komt door in een god te
geloven.
Post by ejo
Goedgelovigheid heeft m.i. niets te maken met religie of wetenschap.
Je haalt een paar zaken door elkaar en wellicht onbedoeld beledig je
tegelijkertijd mensen die wel ergens in geloven.
Ejo
--
wake up and face reality, realize there is no god.
wake up open your eyes,no paradise on the other side!
(Blutengel - No God) http://users.pandora.be/dvg
Hans van Leeuwen
2004-12-30 17:47:48 UTC
Permalink
Post by Dennis VG / WarlocK
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
precies: voor kinderen en ouden-van-dagen.
H.
pixel
2004-12-30 20:50:56 UTC
Permalink
Post by Dennis VG / WarlocK
Tjah, religie en wetenschap gaan nu eenmaal niet samen. Religie is m.i.
voor goedgelovige mensen.
Kunnen die stomme reli's met hun leuterpraatjes godverdomme niet
oprotten uit nl.wetenschap.
Anneke Andriessen
2004-12-30 17:19:53 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
<citaat>
DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE
Prof. Dr. Willem den Otter
Even kijken naar het enorme voorkomen van RNA in de oudste vormen van
eukaryoten. Als je dat niet genoeg is ga maar even na hoe het bestaat dat in
de stromatolieten van vandaag er nu onnutte UV beschermende systemen zijn
welke er 1700 miljoen jaar geleden ook waren toen er nog geen ozonlaag was.

A.
+-
2004-12-30 20:19:40 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover.
Weten die ook te vertellen hoe, heel erg lang geleden,
uit niets iets is kunnen ontstaan?
-

"Lievebeheersbeestjes"
Richard Smol
2004-12-31 07:36:30 UTC
Permalink
Post by +-
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover.
Weten die ook te vertellen hoe, heel erg lang geleden,
uit niets iets is kunnen ontstaan?
Dat gebeurt nog constant:

http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_particles

En als het DNA te complex zou zijn om vanzelf te
ontstaan - wat trouwens onzin is - moet die schepper ervan
ook weer zijn geschapen. Of is die soms niet complex?

RS
Koen Robeys
2004-12-30 20:10:11 UTC
Permalink
"E.N." <***@nospam.invalid> wrote

FUT 1, het maken van een karikatuur van de theorie, en vervolgens
"ontdekken" dat daar problemen mee zijn.

Aangezien niemand ooit heeft beweerd dat DNA "uit zichzelf" is ontstaan, kan
dit niet meer voorstellen dan bezigheidstherapie voor creationisten.

Opgelost,

Koen

(nl.wetenschap, om evidente redenen, geschrapt)
Bert ( A W RvB )
2004-12-31 02:47:57 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
<citaat>
DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE
Prof. Dr. Willem den Otter
Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik
denk dat op dit moment de opbouw van het DNA het sterkste argument vormt
tegen evolutie.
Kijk ééns in GEA december 2004, vol. 37, nr. 4. pag. 110 - 119.

Krullen, ringen en spiralen.

Curieuze groeivormen van kristallen.

Door Dr. Werner Lieber
Vertaling uit het Duits: Joke Stemvers - van BemmelBert RvB.
Marko Nieuwenhuizen
2004-12-31 08:44:19 UTC
Permalink
On Thu, 30 Dec 2004 15:44:43 +0100, "E.N." <***@nospam.invalid> wrote:
Goh, kerst is blijkbaar weer een goede bron van inspiratie geweest
voor onze reli-trollen
Dimitri
2004-12-31 10:23:42 UTC
Permalink
Post by E.N.
http://home.planet.nl/~hoek0153/DNA.html
Zo denken vele wetenschappers erover. De hersenspoeling dat alleen domme
ongestudeerde of fanatieke mensen in schepping geloven is een staaltje
propaganda van hollywood en de hele meute atheïsten die daar invloed op
hebben.
<citaat>
DE ORDELIJKE BOUW VAN DNA ALS ARGUMENT TEGEN EVOLUTIE
Prof. Dr. Willem den Otter
Erfelijke eigenschappen liggen opgeslagen in het DNA van de celkern. Ik
denk dat op dit moment de opbouw van het DNA het sterkste argument vormt
het DNA in een cel zorgt er voor dat een mens, een dier of een plant kan
groeien uit een cel, meestal een bevruchte eicel. De letters van deze
code worden gevormd door de bouwstenen die men basen noemt. Deze basen
heten Guanine (G), Adenine (A), Cytosine (C) en Thymine (T). Er wordt
dus gebruik gemaakt van een alfabet van maar 4 letters. Deze letters
worden alleen gebruikt voor het maken van 3-letter woordjes . Als we
zo'n woordje even aangeven met 1-2-3 , dan zijn er voor 1 vier
mogelijkheden, namelijk G, C, A, en T. Dit geldt ook voor 2 en 3. Het
hele taaltje heeft dus slechts 4 x 4 x 4 = 64 verschillende woordjes.
Dit is overigens voldoende want deze 64 woordjes duiden aminozuren aan;
en er zijn slechts ruim 20 verschillende aminozuren, zodat 64 woordjes
meer dan voldoende is. Deze aminozuren zijn op hun beurt weer de
bouwstenen van de eiwitten waaruit ons lichaam is opgebouwd. Een reeks
basen zoals AAT-GAC-TAG-GGC- vormt dus in dit geval 4 woordjes die
coderen voor 4 achter elkaar liggende aminozuren; dat is het beginnetje
van een eiwitmolecuul. Hoe die vertaling van woordjes naar aminozuren en
eiwitmoleculen precies gaat , is voor dit betoog niet belangrijk.
De mens heeft 3 miljard basen in het DNA. Die moeten precies in de goede
volgorde liggen. Een foutje in slechts één op de 3 miljard basen kan tot
een erfelijke ziekte leiden, zoals bloederziekte, kleurenblindheid,
zenuw- en spierziekten. Veel andere foutjes worden echter getolereerd.
Biologie leert dus dat menselijk DNA 3 miljard basen keurig op een
rijtje moet hebben. Evolutie beweert dat dit alles door toeval ontstaan
is (ik heb het dus over wat John Jacobs een “materialistische
atheïstische” evolutietheorie
noemt ). We zouden de basen
kunnen nummeren van 1 tot drie miljard. Die zouden door toeval allemaal
goed komen te liggen. Dat betekent voor base nummer 1 een kans van 1 op
4 , want er zijn 4 verschillende basen , die ieder toevallig op de
eerste plaats zouden kunnen komen. Dit zelfde geldt voor alle basen tm
de 3 miljardste. Het aantal basen-reeksen dat door toeval zou kunnen
ontstaan neemt schrikbarend snel toe. Probeer het maar eens met 6 basen.
Nu zijn er al 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 = 4096 combinaties mogelijk.Slechts
een hiervan zou de juiste zijn. Voor het genoom van een mens zou de kans
dat de goede reeks van 3 miljard basen door toeval op een rijtje terecht
komt een kans maken van 1 op de 4 tot de macht 3
miljard.( ) Dat is een getal met ongeveer 2
miljard nullen. Die kans is zo klein dat het onvoorstelbaar is.
Ik zal proberen duidelijk te maken waarom dit onvoorstelbaar is. Ik denk
Laten we beginnen deze kans te vergelijken met de kans om de bekende
speld in een hooiberg te vinden. Laten we een speld zoeken van 1 mm3
in een hooiberg van 10 bij 10 bij 10 meter. Die hooiberg is 10 000 x 10
000 x 10 000 maal groter dan die speld. Om precies te zijn : hij is 10
tot de macht 12 maal groter.( ) Oftewel , die hooiberg
is een miljoen x een miljoen maal groter dan die speld. Nu we er over
nadenken wordt het duidelijk dat het verstandig is om geen speld in een
hooiberg te gaan zoeken! Maar dit gaat nog maar over een getal met 12
nullen! We moeten nadenken over een getal met 2 miljard nullen!
Zo kan je ook uitrekenen hoe groot de kans is om een speld van 1 mm3 te
vinden in een ruimte zo groot als de aardbol. De aardbol blijkt ongeveer
10 tot de macht 36 maal ( ) zo groot als onze speldeknop.
Iedereen zal begrijpen dat het geen enkele zin heeft om zo'n speldeknop
op aarde of ergens in de aardbol tezoeken. Aan de andere kant: 36 nullen
is niets vergeleken met 2 miljard nullen.
Laten we nog iets groters bedenken. Licht verspreidt zich vanuit 1 punt
in alle richtingen met een snelheid van 300.000 km per seconden. In een
jaar wordt dat dus een fabelachtig grote lichtbol. Wat rekenwerk levert
op dat zo'n lichtjaar-bol ongeveer 10 tot de macht 56 mm3
bevat.( ) Deze gigantisch bol heeft een omvang in mm3 die
slechts 56 nullen vergt. Dit is nog steeds niets vergeleken met 2
miljard nullen. Het is duidelijk dat de kans dat DNA door toeval
ontstaat onvoorstelbaar klein is.
Het lijkt me duidelijk dat een correct DNA-molecuul niet door toeval kan
ontstaan.
Laten we eens even veronderstellen dat er toch langs deze weg een cel te
voorschijn komt en dat daaruit een man groeit. Waar komt dan een vrouw
vandaan die bij hem past? Het evolutionistische antwoord zou kunnen zijn
: de vrouw komt uit de man (bijvoorbeeld door verlies van een
Y-chromosoom en duplicatie van een X-chromosoom). Maar hoe kan die man
bestaan en zich voortplanten zo lang er nog geen vrouw is?
Er zijn natuurlijk nog heel wat andere problemen. Een mens kan alleen
leven wanneer er voldoende planten en dieren beschikbaar zijn. Een mens
heeft zuurstof ,water en voedsel nodig. De temperatuur moet zeer
nauwkeurig geregeld worden. Hoe kan het dat deze zaken allemaal keurig
door toeval op het juiste moment aanwezig zijn?
U zult zich afvragen waarom dit
DNA-molecuul-als-bezwaar-tegen-evolutiezo belangrijk is. Het antwoord is
dat DNA essentieel is voor het ontstaan van leven; de hele complexiteit
van ons biologische bestaan wordt aangestuurd door dit molecuul. De
problemen die een materialistische atheïstische evolutietheorie heeft om
dit molecuul te verklaren duidelijk.
Natuurlijk ken ik nogal wat argumenten die tegen de geschetste
gedachtengang ingebracht worden. Het lijkt me goed enkele de revue te
-Argument: Evolutie is wel degelijk mogelijk, want in een paar miljard
jaar kan alles wel ontstaan. Mijn antwoord is, dat een paar miljard jaar
te kort is. Want een miljard jaar heeft slecht ongeveer 3 x 10 tot de
macht14 seconden.( ) Dat is veel te weinig om door toeval iets
te laten ontstaan waarvan de kans ongeveer is 1 op een getal met 2
miljard nullen.
-Argument : Er is niet alleen puur toeval; er bestaan ordenende
principes of bepaalde stappen in de vorming van zo'n molecuul .
Antwoord: Waar zijn dan die ordenende principes die ervoor zorgen dat
het eerste DNA netjes wordt gevormd ?
-Argument: Er hoeft waarschijnlijk veel minder DNA door toeval gemaakt
worden, want heel veel stukken DNA worden vele malen gekopieerd.
Antwoord : Dat is wel zo, maar dat lost het probleem niet op. Stel je
maar eens voor dat elk stuk DNA wel 1000 x voorkomt; dat zou betekenen
dat niet 100% van het DNA door toeval gemaakt moet worden, maar 0,1%. Er
moeten dan niet 3 miljard basen door toeval op een rij gemaakt worden,
maar 3 miljoen. De kans dat zoiets door toeval gebeurt is ongeveer 1 op
een getal met ongeveer een miljoen nullen. Ook dit is niet realistisch.
-Argument: Er zijn 64 3-letter woordjes voor ca 20 aminozuren. Er
zijn dus aminozuren die door meer dan 1 3-letter woordje worden benoemd.
De toevals-kans voor een correct DNA wordt dus aanzienlijk groter.
Daarvoor moet je corrigeren. Antwoord: Dat klopt. Maar een simpele
berekening toont ook hier aan dat dit geen realistische kans biedt voor
de toevallig correcte vorming van DNA.
-Argument: Leven begon niet met menselijk DNA maar bijvoorbeeld met DNA
van een bacterie. Dat DNA is veel kleiner. De kans op de toevallige
vorming van dit bacterie DNA is gigantisch veel groter dan van menselijk
DNA. Antwoord: Accoord. Maar de kans is nog steeds onrealistisch klein
Zo lang het DNA binnen evolutionistisch denken door toeval moet
ontstaan, is dit mijns inziens het hardste argument tegen evolutie.
Darwin echter ging uit van één of meer door God geschapen levensvormen.
Deze aanname van Darwin is met het bovenstaande bevestigd. Miller's
theorie over het ontstaan van leven uit abiotisch materiaal, is hiermee
wel ontkracht!
Darwin schreef zijn boek in 1859. Sindsdien is de evolutietheorie niet
meer weg te denken uit de biologie. Maar de argumenten tegen de evolutie
theorie lijken mij vele malen sterker dan de argumenten voor de
evolutietheorie.
Nu ik vaststel dat de evolutietheorie het DNA niet kan verklaren, zal
het voor iedere lezer duidelijk zijn , dat ook creationisme (opgevat als
alternatieve natuurwetenschap) het mechanisme van het ontstaan van dit
molecuul op geen enkele manier kan verklaren. Ik ben dus geen
evolutionist en ook geen creationist. Ik kan me heel goed voorstellen
dat een onderzoeker nadenkt over mechanismen die het ontstaan van DNA
kunnen verklaren. Maar ik denk dat de conclusie nu nog altijd is : er
bestaat geen zinnige en onderzoekbare hypothese voor het ontstaan van
DNA. Ik kan ook niet inzien waarom een wetenschappelijk onderzoeker
perse een hypothese moet hebben ter verklaring van het ontstaan van het
DNA . Ik denk dat we alleen kunnen zeggen “Want hetgeen van Hem niet
gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de
schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien…..”
(Romeinen 1:20). Maar dan hebben wij de gebieden van
natuurwetenschappen, evolutionisme en creationisme verlaten.
10 tot de macht 12 = 1.000.000.000.000.
10 tot de macht 14 = 100.000.000.000.000
10 tot de macht 36 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
10 tot de macht zes en vijftig =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
4 tot de macht 3 miljard = getal met 2 miljard nullen
Weet je eigenlijk wel wat deze kansberekening laat zien?

Dit is de kans, dat uit een grote soep van DNA bouwstenen in één keer
een mens tevoorschijn komt. Er is echter geen enkel persoon op deze
wereld die dat beweert.

Dimitri
victor f
2004-12-31 10:42:08 UTC
Permalink
Post by Dimitri
Post by E.N.
10 tot de macht 12 = 1.000.000.000.000.
10 tot de macht 14 = 100.000.000.000.000
10 tot de macht 36 = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
10 tot de macht zes en vijftig =
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000 4 tot de macht 3 miljard = getal met 2 miljard nullen
Weet je eigenlijk wel wat deze kansberekening laat zien?
Dit is de kans, dat uit een grote soep van DNA bouwstenen in één keer
een mens tevoorschijn komt. Er is echter geen enkel persoon op deze
wereld die dat beweert.
Dat is hem al eerder verteld, maar hij is oostindisch doof en blind.
--
mvg, victor
the problem is:
It's the InterNIC's fault.
Lees verder op narkive:
Loading...